tvt体育平台app-手机应用下载

布衣跑车,凌渡L可否挽救上汽公共?

布衣跑车,凌渡L可否挽救上汽公共?

近日,上汽公共的轿跑车凌渡L上市 ,对于于喜欢轿跑的伴侣,是一个好动静,十几万就能拥有一辆无边框车门的溜违轿跑 ,市场上也只有凌度L这一个选择了!

凌渡L挣脱了公共车系的套娃设计,将进气格栅设计鄙人方,与保险杠领悟在一路 ,银色点阵式造型,配上近似ID系列的全新年夜灯,第一眼看去凌度L其实不像燃油车 ,更像一款公共Logo的三厢电动车 。

在侧面上 ,溜违造型+无边框车门+近4.8米车长,晋升了整车气质,高级感顿生 ,视觉上更像一款20万+级另外车辆,气场甚至逾越了同门的一汽-公共CC。

车尾方面,掀违式尾门 ,扁平狭长的脉冲式流光3D LED尾灯,年夜面积黯黑护件,营建出宽广低矮的姿态。

内饰方面 ,凌度L也做了大马金刀的革新,搭载了悬浮式双联屏设计,10英寸仪表盘与12英寸中控屏组合为一体 ,科技感年夜为晋升 。

三幅赛车标的目的盘,W-HUD昂首显示体系,车接洽统 MOS 3.2 ,撞色运动包裹座椅 ,Beats+8音响,运动体验拉满。

辅助驾驶方面,凌度L配备IQ. Drive L2级智能护行体系 ,Travel Assist 驾驶辅助体系可不时监测周围情况状态,智能跟停 ;Lane Assist车道连结体系,简化用户驾驶操作。虽然不是最高真个科技体验 ,实用性不错 。

动力方面,凌度L搭载了1.4T策动机+7速干式双聚散变速箱的组合,最年夜功率为110kw ,峰值扭矩250Nm,动力方面略显不足。想一想也是,十几万的车 ,里子以及体面,也只能统筹一头。

综合看,在15万价位 ,凌度L拥有不错的竞争力 ,可否成为爆款,扛起上汽公共的销量年夜旗,各人拭目以待 。

本文为“车评网”原创 ,作者 :郭友力,编纂:田淼,未经答应不患上转载 。存眷“车评网” ,专注汽车行业深度报导。

tvt体育平台app-手机应用下载

【读音】:

jìn rì ,shàng qì gōng gòng de jiào pǎo chē líng dù Lshàng shì ,duì yú yú xǐ huān jiào pǎo de bàn lǚ ,shì yī gè hǎo dòng jìng ,shí jǐ wàn jiù néng yōng yǒu yī liàng wú biān kuàng chē mén de liū wéi jiào pǎo ,shì chǎng shàng yě zhī yǒu líng dù Lzhè yī gè xuǎn zé le !

líng dù Lzhèng tuō le gōng gòng chē xì de tào wá shè jì ,jiāng jìn qì gé shān shè jì bǐ rén fāng ,yǔ bǎo xiǎn gàng lǐng wù zài yī lù ,yín sè diǎn zhèn shì zào xíng ,pèi shàng jìn sì IDxì liè de quán xīn nián yè dēng ,dì yī yǎn kàn qù líng dù Lqí shí bú xiàng rán yóu chē ,gèng xiàng yī kuǎn gōng gòng Logode sān xiāng diàn dòng chē 。

zài cè miàn shàng ,liū wéi zào xíng +wú biān kuàng chē mén +jìn 4.8mǐ chē zhǎng ,jìn shēng le zhěng chē qì zhì ,gāo jí gǎn dùn shēng ,shì jiào shàng gèng xiàng yī kuǎn 20wàn +jí lìng wài chē liàng ,qì chǎng shèn zhì yú yuè le tóng mén de yī qì -gōng gòng CC。

chē wěi fāng miàn ,xiān wéi shì wěi mén ,biǎn píng xiá zhǎng de mò chōng shì liú guāng 3D LEDwěi dēng ,nián yè miàn jī àn hēi hù jiàn ,yíng jiàn chū kuān guǎng dī ǎi de zī tài 。

nèi shì fāng miàn ,líng dù Lyě zuò le dà mǎ jīn dāo de gé xīn ,dā zǎi le xuán fú shì shuāng lián píng shè jì ,10yīng cùn yí biǎo pán yǔ 12yīng cùn zhōng kòng píng zǔ hé wéi yī tǐ ,kē jì gǎn nián yè wéi jìn shēng 。

sān fú sài chē biāo de mù de pán ,W-HUDáng shǒu xiǎn shì tǐ xì ,chē jiē qià tǒng MOS 3.2,zhuàng sè yùn dòng bāo guǒ zuò yǐ ,Beats+8yīn xiǎng ,yùn dòng tǐ yàn lā mǎn 。

fǔ zhù jià shǐ fāng miàn ,líng dù Lpèi bèi IQ. Drive L2jí zhì néng hù háng tǐ xì ,Travel Assist jià shǐ fǔ zhù tǐ xì kě bú shí jiān cè zhōu wéi qíng kuàng zhuàng tài ,zhì néng gēn tíng ;Lane Assistchē dào lián jié tǐ xì ,jiǎn huà yòng hù jià shǐ cāo zuò 。suī rán bú shì zuì gāo zhēn gè kē jì tǐ yàn ,shí yòng xìng bú cuò 。

dòng lì fāng miàn ,líng dù Ldā zǎi le 1.4Tcè dòng jī +7sù gàn shì shuāng jù sàn biàn sù xiāng de zǔ hé ,zuì nián yè gōng lǜ wéi 110kw,fēng zhí niǔ jǔ 250Nm,dòng lì fāng miàn luè xiǎn bú zú 。xiǎng yī xiǎng yě shì ,shí jǐ wàn de chē ,lǐ zǐ yǐ jí tǐ miàn ,yě zhī néng tǒng chóu yī tóu 。

zōng hé kàn ,zài 15wàn jià wèi ,líng dù Lyōng yǒu bú cuò de jìng zhēng lì ,kě fǒu chéng wéi bào kuǎn ,káng qǐ shàng qì gōng gòng de xiāo liàng nián yè qí ,gè rén shì mù yǐ dài 。

běn wén wéi “chē píng wǎng ”yuán chuàng ,zuò zhě :guō yǒu lì ,biān zuǎn :tián miǎo ,wèi jīng dá yīng bú huàn shàng zhuǎn zǎi 。cún juàn “chē píng wǎng ”,zhuān zhù qì chē háng yè shēn dù bào dǎo 。

分享
评论