tvt体育平台app-手机应用下载

Model Y碰撞维修差评,中保研最新测试成就出炉

Model Y碰撞维修差评,中保研最新测试成就出炉

4月6日,中保研汽车技能研究实验中央(北京)有限公司(如下简称“实验中央”)在京召开了中国保险汽车安全指数测评成果发布会 。

本次共测试7款车型 ,包孕6款SUV和1款MPV ;触及车型别离为别克昂科威S、丰田C-HR 、春风雪铁龙天逸C5 AIRCROSS、魏派坦克300、春风日产全新一代奇骏 、别克GL8 ES陆尊 、特斯拉Model Y。

从这次发布的测评成果来看,耐撞性与维修经济性精良及以上车型占比仅为28.6%,仍存在较年夜的前进空间;车内乘员、车门外汉和辅助安全(测试6款)方面 ,测试车辆总体体现相对于较好 ,精良及以上占比均跨越80%。

此中,别克昂科威S、别克GL8 ES陆尊和特斯拉Model Y,在耐撞性与维修经济性指数方面得到了较差的评价;雪铁龙天逸C5 AIRCROSS 、坦克300总体患上分体现凸起 。

就详细车型而言 ,别克昂科威S除了了耐撞性与维修经济性指数差评,其车辆辅助安全评价也仅为一般,幸亏车内成员安全和车门外汉安全方面则患上回优异评价 。

丰田C-HR在耐撞性与维修经济性指数方面得到了精良的评价 ,其余均为优异。

雪铁龙天逸C5 AIRCROSS在耐撞性与维修经济性指数方面得到了一般的评价,车内乘员安全方面为精良,其余均为优异。

坦克300在耐撞性与维修经济性指数方面得到了精良的评价 ,其余均为优异 。

日产奇骏在耐撞性与维修经济性指数方面得到了一般的评价,其余均为优异。

别克GL8 ES陆尊在耐撞性与维修经济性指数方面得到了较差的评价,车内乘员安全以及车门外汉安全得到了精良的评价 ,车辆辅助安全为优异。

特斯拉Model Y在耐撞性与维修经济性指数方面得到了较差的评价,其余均为优异 。

本次测评成果中,在耐撞性与维修经济性方面 ,丰田C-HR与坦克300的评价为精良(A) ,雪铁龙天逸C5以及日产奇骏的评价为一般(M),别克昂科威S、别克GL8 ES陆尊、特斯拉Model Y等三款车型的评价为较差(P)。

布局耐撞性患上分方面,缺陷合计起码为0个(奇骏车型) ,至多为16个(GL8 ES陆尊车型) ;可维修性患上分方面,缺陷合计起码为7个(C-HR车型),至多为21个(GL8 ES陆尊车型) ;维修经济性患上分方面 ,正碰缺陷统计起码为17个(坦克300车型),尾碰缺陷统计起码为4个(坦克300车型)。此外,全数7款车型正面低速碰撞测试中仅有1款车型气囊起爆 ,误起爆率为14% 。

车内乘员安全方面,5款车型的评价为优异(G),2款车型评价为精良(A)。在驾驶员侧正面25%偏置碰撞工况中 ,评价为优异的车型有5款;在侧面碰撞工况中,评价为优异的车型有5款;顶压工况中评价为优异的车型有6款 ;挥鞭伤工况中评价为优异的车型有7款。

车门外汉安全方面,6款车型的评价为优异(G) ,1款车型评价为精良(A) ,平均患上分率为70.43% 。

辅助安全方面,5款车型评价为优异(G),1款车型评价为一般(M) ,1款全系列车型没有配备辅助安全装配。7款车型中有4款车型配备紧迫营救办事(E-call)功效。

tvt体育平台app-手机应用下载

【读音】:

4yuè 6rì ,zhōng bǎo yán qì chē jì néng yán jiū shí yàn zhōng yāng (běi jīng )yǒu xiàn gōng sī (rú xià jiǎn chēng “shí yàn zhōng yāng ”)zài jīng zhào kāi le zhōng guó bǎo xiǎn qì chē ān quán zhǐ shù cè píng chéng guǒ fā bù huì 。

běn cì gòng cè shì 7kuǎn chē xíng ,bāo yùn 6kuǎn SUVhé 1kuǎn MPV;chù jí chē xíng bié lí wéi bié kè áng kē wēi S、fēng tián C-HR、chūn fēng xuě tiě lóng tiān yì C5 AIRCROSS、wèi pài tǎn kè 300、chūn fēng rì chǎn quán xīn yī dài qí jun4 、bié kè GL8 ESlù zūn 、tè sī lā Model Y。

cóng zhè cì fā bù de cè píng chéng guǒ lái kàn ,nài zhuàng xìng yǔ wéi xiū jīng jì xìng jīng liáng jí yǐ shàng chē xíng zhàn bǐ jǐn wéi 28.6%,réng cún zài jiào nián yè de qián jìn kōng jiān ;chē nèi chéng yuán 、chē mén wài hàn hé fǔ zhù ān quán (cè shì 6kuǎn )fāng miàn ,cè shì chē liàng zǒng tǐ tǐ xiàn xiàng duì yú jiào hǎo ,jīng liáng jí yǐ shàng zhàn bǐ jun1 kuà yuè 80%。

cǐ zhōng ,bié kè áng kē wēi S、bié kè GL8 ESlù zūn hé tè sī lā Model Y,zài nài zhuàng xìng yǔ wéi xiū jīng jì xìng zhǐ shù fāng miàn dé dào le jiào chà de píng jià ;xuě tiě lóng tiān yì C5 AIRCROSS、tǎn kè 300zǒng tǐ huàn shàng fèn tǐ xiàn tū qǐ 。

jiù xiáng xì chē xíng ér yán ,bié kè áng kē wēi Schú le le nài zhuàng xìng yǔ wéi xiū jīng jì xìng zhǐ shù chà píng ,qí chē liàng fǔ zhù ān quán píng jià yě jǐn wéi yī bān ,xìng kuī chē nèi chéng yuán ān quán hé chē mén wài hàn ān quán fāng miàn zé huàn shàng huí yōu yì píng jià 。

fēng tián C-HRzài nài zhuàng xìng yǔ wéi xiū jīng jì xìng zhǐ shù fāng miàn dé dào le jīng liáng de píng jià ,qí yú jun1 wéi yōu yì 。

xuě tiě lóng tiān yì C5 AIRCROSSzài nài zhuàng xìng yǔ wéi xiū jīng jì xìng zhǐ shù fāng miàn dé dào le yī bān de píng jià ,chē nèi chéng yuán ān quán fāng miàn wéi jīng liáng ,qí yú jun1 wéi yōu yì 。

tǎn kè 300zài nài zhuàng xìng yǔ wéi xiū jīng jì xìng zhǐ shù fāng miàn dé dào le jīng liáng de píng jià ,qí yú jun1 wéi yōu yì 。

rì chǎn qí jun4 zài nài zhuàng xìng yǔ wéi xiū jīng jì xìng zhǐ shù fāng miàn dé dào le yī bān de píng jià ,qí yú jun1 wéi yōu yì 。

bié kè GL8 ESlù zūn zài nài zhuàng xìng yǔ wéi xiū jīng jì xìng zhǐ shù fāng miàn dé dào le jiào chà de píng jià ,chē nèi chéng yuán ān quán yǐ jí chē mén wài hàn ān quán dé dào le jīng liáng de píng jià ,chē liàng fǔ zhù ān quán wéi yōu yì 。

tè sī lā Model Yzài nài zhuàng xìng yǔ wéi xiū jīng jì xìng zhǐ shù fāng miàn dé dào le jiào chà de píng jià ,qí yú jun1 wéi yōu yì 。

běn cì cè píng chéng guǒ zhōng ,zài nài zhuàng xìng yǔ wéi xiū jīng jì xìng fāng miàn ,fēng tián C-HRyǔ tǎn kè 300de píng jià wéi jīng liáng (A),xuě tiě lóng tiān yì C5yǐ jí rì chǎn qí jun4 de píng jià wéi yī bān (M),bié kè áng kē wēi S、bié kè GL8 ESlù zūn 、tè sī lā Model Yděng sān kuǎn chē xíng de píng jià wéi jiào chà (P)。

bù jú nài zhuàng xìng huàn shàng fèn fāng miàn ,quē xiàn hé jì qǐ mǎ wéi 0gè (qí jun4 chē xíng ),zhì duō wéi 16gè (GL8 ESlù zūn chē xíng );kě wéi xiū xìng huàn shàng fèn fāng miàn ,quē xiàn hé jì qǐ mǎ wéi 7gè (C-HRchē xíng ),zhì duō wéi 21gè (GL8 ESlù zūn chē xíng );wéi xiū jīng jì xìng huàn shàng fèn fāng miàn ,zhèng pèng quē xiàn tǒng jì qǐ mǎ wéi 17gè (tǎn kè 300chē xíng ),wěi pèng quē xiàn tǒng jì qǐ mǎ wéi 4gè (tǎn kè 300chē xíng )。cǐ wài ,quán shù 7kuǎn chē xíng zhèng miàn dī sù pèng zhuàng cè shì zhōng jǐn yǒu 1kuǎn chē xíng qì náng qǐ bào ,wù qǐ bào lǜ wéi 14%。

chē nèi chéng yuán ān quán fāng miàn ,5kuǎn chē xíng de píng jià wéi yōu yì (G),2kuǎn chē xíng píng jià wéi jīng liáng (A)。zài jià shǐ yuán cè zhèng miàn 25%piān zhì pèng zhuàng gōng kuàng zhōng ,píng jià wéi yōu yì de chē xíng yǒu 5kuǎn ;zài cè miàn pèng zhuàng gōng kuàng zhōng ,píng jià wéi yōu yì de chē xíng yǒu 5kuǎn ;dǐng yā gōng kuàng zhōng píng jià wéi yōu yì de chē xíng yǒu 6kuǎn ;huī biān shāng gōng kuàng zhōng píng jià wéi yōu yì de chē xíng yǒu 7kuǎn 。

chē mén wài hàn ān quán fāng miàn ,6kuǎn chē xíng de píng jià wéi yōu yì (G),1kuǎn chē xíng píng jià wéi jīng liáng (A),píng jun1 huàn shàng fèn lǜ wéi 70.43%。

fǔ zhù ān quán fāng miàn ,5kuǎn chē xíng píng jià wéi yōu yì (G),1kuǎn chē xíng píng jià wéi yī bān (M),1kuǎn quán xì liè chē xíng méi yǒu pèi bèi fǔ zhù ān quán zhuāng pèi 。7kuǎn chē xíng zhōng yǒu 4kuǎn chē xíng pèi bèi jǐn pò yíng jiù bàn shì (E-call)gōng xiào 。

分享
评论