tvt体育平台app-手机应用下载

想买一辆性价比高的车?看车主怎样评价启辰T60

想买一辆性价比高的车?看车主怎样评价启辰T60

在购车这件事上 ,每一个人都有本身的需求与购车预算。若是想要用5-10万摆布的预算采办一款小型SUV,

今天为各人保举的是启辰T60,想知道启辰T60在一样平常使用中体现怎样?咱们可以听听车主是怎样评价的 !

启辰T60定位为一款SUV ,售价区间为8.68-11.28万元,外不雅相对于平淡,给人的印象其实不深刻 。内饰屏幕造型与显示效果皆为上等 ,做工以及用料方面都到达了该价位应有的程度。其竞品车型锁定在陆风荣曜、哈弗赤兔 、帝豪S等。

在同级另外SUV中 ,启辰T60的乘坐空间体现很是优秀,其主销车型拥有4412妹妹的车身长度和2640妹妹的轴距,以身高175cm的体验者为例 ,坐进车内,其头部及腿部空间相称宽松 。

配置层面,就以主销车型为例 ,启辰T60标配了后视镜电动调治、年夜灯高度可调、刹车辅助(EBA/BAS等) 、遥控钥匙、制动力分配(EBD/CBC)、车身不变节制(ESC/ESP/DSC) 、感到雨刷 、无钥匙进入、定速巡航体系、胎压监测等。

动力方面,其主销车型接纳了一套1.6L L4 126马力天然吸气策动机,最年夜功率93KW ,最年夜扭矩168牛•米,传动体系与之匹配的是无级变速挡无级变速变速箱,百千米综合工况油耗为5.9升。车主给出了相对于偏低的评价 ,显然用户对于于启辰T60的动力承认度一般 。油耗体现拿到了很是不错的评价,假如对于用车成本有要求的话,那末启辰T60是值患上采办的 。

综合来看 ,启辰T60的口碑评价成就还算可以 ,此中启辰T60在空间 、性价比和油耗几个方面的体现较为凸起,以是假如您重要注重这几项, 那末启辰T60也是相对于不错的选择。

tvt体育平台app-手机应用下载

【读音】:

zài gòu chē zhè jiàn shì shàng ,měi yī gè rén dōu yǒu běn shēn de xū qiú yǔ gòu chē yù suàn 。ruò shì xiǎng yào yòng 5-10wàn bǎi bù de yù suàn cǎi bàn yī kuǎn xiǎo xíng SUV,

jīn tiān wéi gè rén bǎo jǔ de shì qǐ chén T60,xiǎng zhī dào qǐ chén T60zài yī yàng píng cháng shǐ yòng zhōng tǐ xiàn zěn yàng ?zán men kě yǐ tīng tīng chē zhǔ shì zěn yàng píng jià de !

qǐ chén T60dìng wèi wéi yī kuǎn SUV,shòu jià qū jiān wéi 8.68-11.28wàn yuán ,wài bú yǎ xiàng duì yú píng dàn ,gěi rén de yìn xiàng qí shí bú shēn kè 。nèi shì píng mù zào xíng yǔ xiǎn shì xiào guǒ jiē wéi shàng děng ,zuò gōng yǐ jí yòng liào fāng miàn dōu dào dá le gāi jià wèi yīng yǒu de chéng dù 。qí jìng pǐn chē xíng suǒ dìng zài lù fēng róng yào 、hā fú chì tù 、dì háo Sděng 。

zài tóng jí lìng wài SUVzhōng ,qǐ chén T60de chéng zuò kōng jiān tǐ xiàn hěn shì yōu xiù ,qí zhǔ xiāo chē xíng yōng yǒu 4412mèi mèi de chē shēn zhǎng dù hé 2640mèi mèi de zhóu jù ,yǐ shēn gāo 175cmde tǐ yàn zhě wéi lì ,zuò jìn chē nèi ,qí tóu bù jí tuǐ bù kōng jiān xiàng chēng kuān sōng 。

pèi zhì céng miàn ,jiù yǐ zhǔ xiāo chē xíng wéi lì ,qǐ chén T60biāo pèi le hòu shì jìng diàn dòng diào zhì 、nián yè dēng gāo dù kě diào 、shā chē fǔ zhù (EBA/BASděng )、yáo kòng yào shí 、zhì dòng lì fèn pèi (EBD/CBC)、chē shēn bú biàn jiē zhì (ESC/ESP/DSC)、gǎn dào yǔ shuā 、wú yào shí jìn rù 、dìng sù xún háng tǐ xì 、tāi yā jiān cè děng 。

dòng lì fāng miàn ,qí zhǔ xiāo chē xíng jiē nà le yī tào 1.6L L4 126mǎ lì tiān rán xī qì cè dòng jī ,zuì nián yè gōng lǜ 93KW,zuì nián yè niǔ jǔ 168niú •mǐ ,chuán dòng tǐ xì yǔ zhī pǐ pèi de shì wú jí biàn sù dǎng wú jí biàn sù biàn sù xiāng ,bǎi qiān mǐ zōng hé gōng kuàng yóu hào wéi 5.9shēng 。chē zhǔ gěi chū le xiàng duì yú piān dī de píng jià ,xiǎn rán yòng hù duì yú yú qǐ chén T60de dòng lì chéng rèn dù yī bān 。yóu hào tǐ xiàn ná dào le hěn shì bú cuò de píng jià ,jiǎ rú duì yú yòng chē chéng běn yǒu yào qiú de huà ,nà mò qǐ chén T60shì zhí huàn shàng cǎi bàn de 。

zōng hé lái kàn ,qǐ chén T60de kǒu bēi píng jià chéng jiù hái suàn kě yǐ ,cǐ zhōng qǐ chén T60zài kōng jiān 、xìng jià bǐ hé yóu hào jǐ gè fāng miàn de tǐ xiàn jiào wéi tū qǐ ,yǐ shì jiǎ rú nín zhòng yào zhù zhòng zhè jǐ xiàng , nà mò qǐ chén T60yě shì xiàng duì yú bú cuò de xuǎn zé 。

分享
评论